Fundacja Horyzonty możliwości

Fundacja Horyzonty możliwości powstała w 2014 roku. Fundacja realizuje zadanie publiczne z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania, których odbiorcami są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

W ramach działalności statutowej Fundacja diagnozuje, prowadzi terapię oraz wspiera dzieci, młodzież i osoby dorosłe z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym, pomaga osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych ruchowo, prowadzi i wspiera działalność na rzecz rozwoju (intelektualnego, zawodowego i społecznego) osób dorosłych.

Ponadto Fundacja działa w szczególności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, równych praw kobiet i mężczyzn, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja działa na obszarze całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego.

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu – Małgorzata Gajewska

Wiceprezes Zarządu – Kamila Pępiak-Kowalska

Członek Zarządu – Barbara Zakrzewska

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady – Maria Czerniecka

Członek Rady – Elżbieta Stelmach

Osiągnięte rezultaty

W okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2015 r. Fundacja Horyzonty możliwości zrealizowała zadanie publiczne pn. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem Zadania publicznego było:

  • wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Wsparciem w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej objętych zostało 36 osób niepełnosprawnych z terenu woj. zachodniopomorskiego, legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności

Udział uczestników projektu w zajęciach wpłynął pozytywnie na zmianę ich postaw, przekonań, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne życie, zwiększenie poczucia własnej wartości, podejmowanie samodzielnych decyzji, zwiększenie poziomu aktywności osobistej i społecznej, zwiększenie współpracy z innymi, od których uczestnicy są uzależnieni, aktywizację społeczno – zawodową, wyposażenie w wiedzę niezbędną do poruszania się po rynku pracy oraz umiejętności prowadzące do właściwego zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.