Coaching

„Michał Anioł spytany o to, jak tworzy tak piękne dzieła odpowiedział: ja ich nie tworzę, odłupuję tylko te niepotrzebne części kamienia i odkrywam piękno, które jest tam ukryte.”
źródło nieznane

„W ogólnym ujęciu coaching jest procesem pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w możliwie najbardziej skuteczny sposób. Obejmuje on wydobywanie mocnych stron ludzi, pomaganie w omijaniu wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości oraz ułatwianie im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole.”
Robert Dilts
Główne korzyści
 • Wzmacnia indywidualne wyniki pracy
 • Poprawia obsługę klientów
 • Poprawia relacje między menedżerami a pracownikami
 • Zwiększa samoświadomość i równowagę
 • Ułatwia zarządzanie emocjami
 • Kreuje konstruktywną kulturę pracy
 • Zmniejsza fluktuację kadr
 • Zwiększa poczucie odpowiedzialności za własne życie i podejmowane decyzje
 • Może mieć miejsce w zakładzie pracy, jak i poza nim

Coach pracuje z klientem nad obszarami dotyczącymi biznesu, rozwoju kariery, finansów, zdrowia i relacji z innymi ludźmi

Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swojego potencjału

Termin „coaching” budzi wiele kontrowersji. Niektórzy pracownicy twierdzą, iż są „czołgowani” i czują dużą presję na osiąganie zawyżonych celów przełożonych.

 

Mentoring

Fundamentem mentoringu jest doradztwo, skupiające się na rozwoju zawodowym pracownika. Doradztwo to prowadzone jest przez doświadczoną osobę w określonym obszarze zawodowym, dysponującą szeroką wiedzą w tej dziedzinie.

Mentoring można zastosować w sytuacjach, gdy:

 • pracownik awansuje bądź poszerza się jego zakres obowiązków
 • pracownik odnosi sukcesy i potrzebuje wsparcia w dążeniu do kolejnych
 • pracownik chce rozwijać swój potencjał zawodowy i osobisty
 • pojawiają się przeszkody w realizacji działań pracownika

Dobry mentor potrafi:

 • dzielić się swoim doświadczeniem w taki sposób, aby wzbudzać w podopiecznym motywację do działania i pokonywania przeszkód
 • skutecznie komunikować się z podopiecznymi
 • dokonać krytycznej analizy własnych dokonań, dostrzegać błędy i porażki, i dzielić się tym ze swoim podopiecznym
 • czuwać nad zwiększającą się samodzielnością młodego pracownika, zachęcać go do próbowania różnorodnych rozwiązań, a także prezentowania swoich poglądów
 • przyjąć rolę inspiratora, rezygnując z wygodnych pouczeń typu: „ja na Twoim miejscu…”

„Najważniejsze powinno być „wydobycie” z każdego podopiecznego wszystkich (często nieuświadomionych) możliwości i umiejętności. Mentor powinien znaleźć „klucz” do podopiecznego, dostosowując sposób swojego postępowania do indywidualnych cech jego osobowości.”
Joanna Mandrosz